Cryptogrammen toe een (2024)

2 letters (2 x)

GO - Toestemming om een spelletje te spelen
LA - Toepasselijke noot voor een schuiftrombone

4 letters (4 x)

FIAT - Toestemming een bepaalde auto te rijden
FIAT - Toestemming voor een auto
KNIK - Toestemmend gebaar om een zwak geluid te geven
KNIK - Toestemmend teken voor een gedeeltelijke breuk?

5 letters (10 x)

AAGJE - Toepasselijke naam voor een journaliste
DICHT - Toe, maak eens een vers
DICHT - Toe, maak eens een vers!
ENTER - Toets van een jong dier
EXCES - Toen het uitwas zong haar vorige liefde wel een toontje lager
EXTRA - Toe het was een open plaats
EXTRA - Toe, het is een open plek geweest
EXTRA - Toe, het was een open plaats!
HEKJE - Toegang tot een twitterbericht
PAARS - Toen vader met een verwarde pestkop geconfronteerd werd kreeg hij een kleur

6 letters (15 x)

AANWAS - Toename van een bijproduct
BEKEND - Toegegeven hij is een kennis
BEKEND - Toegegeven, iedereen weet het
BIJSLAG - Toegift van een soort insect
COUPON - Toegangskaartje van een restje stof
ENTREE - Toegang voor een geïnjecteerd dier
HANGOP - Toetje van een galgenmaal
HANGOP - Toetje voor een galgenmaal
INLOOP - Toegang tot een overdekte atletiekwedstrijd
NAGALM - Toegift in een echoput
OPMARS - Toenemende aandacht voor een planeet
OVATIE - Toe, via een omweg krijg je wel een huldeblijk
PIEPER - Toestelletje verwant aan een muis
UITWAS - Toen het met de verkering gedaan was, was dat een ongewenste ontwikkeling
ZOEMER - Toestel Met een bijgeluid

7 letters (12 x)

ASREGEN - Toekomstige neerslag uit een vulkaan
ASREGEN - Toekomstige regen uit een vulkaan
BETOGEN - Toespraken op een demonstratie
FANTOOM - Toen hij een foto nam van het spook
IDIOTIE - Toestand van een mens met een IQ van hooguit 35
INTREDE - Toegang tot een binnensport
LOFREDE - Toespraak van een groenteman
STERKTE - Toegewenst in een fort
VLAFLIP - Toetje voor een papkerel
WALGING - Toen ik aan land stapte bekroop me een gevoel van afkeer
WALGING - Toen ik aan wal kwam bekroop me een gevoel van afschuw
WALGING - Toen ik aan land kwam bekroop me een gevoel van afschuw

8 letters (13 x)

ACCIDENT - Toevallig per ongeluk een toontje hoger zingen
AUTOMAAT - Toestel met het minigewicht van een golfvriend
BLAASPIJP - Toeter of geen toeter
ERERONDE - Toegift bij een bokswedstrijd
ERERONDE - Toegift in een roemrijke tour de France
GRAFREDE - Toespraak van een oud-tennisster
LIDWOORD - Toespraak van een abonnee, dat is het!
LIDWOORD - Toespraak van een abonnee, dat is het
NAPRATEN - Toezeggen tijdens een gesprek op de afterparty
OPENBAAR - Toegankelijke golf voor iedereen
SLOTREDE - Toespraak aan het eind van een vergadering
VIERKAMP - Toernooivorm op een jubilerende legerbasis
ZAKRADIO - Toestel van een kelderende ontvanger

9 letters (9 x)

ARMBANDJE - Toegangsbewijs voor een pover orkestje
BLAASTEST - Toets op een saxofoon
GIROKAART - Toegangsbewijs voor een wielerronde
NAFLUITEN - Toegift bij een concert
OPZIENERS - Toezichthouders zijn geen afkijkers
PERSKAART - Toegangsbewijs voor een tapijtfabriek
SLUISDEUR - Toegang tot een Zeeuwse plaats
VIERKAART - Toegangsbewijs voor een feest
WEBCAMERA - Toestel om een ragfijne foto te maken

10 letters (12 x)

ACHTERDEUR - Toegang tot een (bij)keuken
COMBIKAART - Toegangsbewijs voor een skiwedstrijd
DANSPASSEN - Toegangsbewijzen voor een ballroom
DESSERTWIJN - Toe, schenk nog eens in!
GOEDVINDEN - Toestemming geven voor een andere kledingkeuze
HOOGWERKER - Toestel van een topman
MINICAMERA - Toestel om een autootje te fotograferen
OOGGETUIGE - Toeschouwer met een kijker
TROOSTREDE - Toespraak verwant aan een koffiepraatje
VERVROEGEN - Toen ze eerder dan afgesproken een diepte-interview afnamen
VRIJKAARTJE - Toegangsbewijs voor een seksclub
VRIJKAARTJE - Toegangsbewijs voor een sexclub

11 letters (8 x)

AANSCHIETEN - Toenadering zoeken met een vuurwapen
AANSCHOUWEN - Toezien bij een schoorsteenbrand
AANSCHOUWEN - Toezien bij schoorsteenbranden
GEVARENGELD - Toeslag voor een gepensioneerd zeeman
GEVARENGOLF - Toeslag voor een gepensioneerd zeeman
OPENSTELLEN - Toegang verlenen aan koppels met een losse moraal
PASCONTROLE - Toezicht op het feest van een begenadigd voetballer
SNELBLUSSER - Toestel van een vlotte brandweerman

12 letters (6 x)

DONDERSPEECH - Toespraak tijdens een bliksembezoek
KROONGETUIGE - Toeschouwer bij een missverkiezing
ONDERDEURTJE - Toegang voor een dwerg
OVERDOSERING - Toedienen van een te grote hoeveelheid
TROUWBELOFTE - Toezegging van een krant
VOORUITZICHT - Toe, het zien alleen biedt al perspectief

13 letters (4 x)

CRUISECONTROL - Toezicht op een filmster in de auto
INNINGSFESTIJN - Toegangsprijs voor een honkbalwedstrijd
INNINGSKOSTEN - Toegangsprijs voor een honkbalwedstrijd
SCHUIFTROMPET - Toeter in een lade

14 letters (7 x)

COLLEGEKAARTEN - Toegangsbewijzen voor een raadsvergadering
GEHOORAPPARAAT - Toestel met een luisterbijdrage
MACHTSAPPARAAT - Toestel in een krachthonk
OPENINGSSPEECH - Toespraak die een gat veroorzaakt
PROCESBEWAKING - Toezicht bij een rechtszaak
REVOLVERCAMERA - Toestel om een plaatje te schieten
WIN-WINSITUATIE - Toestand na een dubbele zege

15 letters (6 x)

BRUILOFTSVLUCHT - Toen kwam er een koningin bij die er met haar man vandoor ging
ERTEGENAAN LOPEN - Toevallig iets vinden bij een botsing (10,5)
GIROBETAALKAART - Toegangsbewijs voor een wielerwedstrijd
PUBLIEKE VROUWEN - Toeschouwers in een bordeel (8,7)
VERMEERDERINGEN - Toenemende sieraden van een schilder
WERELDONTVANGER - Toestel van een geweldige ambtenaar

16 letters (3 x)

HUISHOUDAPPARAAT - Toestel van een vandaal
WATERVLIEGTUIGEN - Toestellen met een voorziening om te plassen
WEERSVERWACHTING - Toekomstbeeld van een meteoroloog

17 letters (1 x)

LUISTERVERGUNNING - Toestemming voor een toehoorder

19 letters (1 x)

ERGENS TEGENAAN LOPEN - Toevallig iets vinden bij een botsing (6,8,5)

21 letters (1 x)

HET ALLEMAAL BEST VINDEN - Toestemmen is voor iedereen zeer terecht (3,8,4,6)

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp`

Cryptogrammen toe een (2024)

FAQs

How to solve cryptogram puzzle? ›

Cryptography 101: Basic solving techniques for substitution ciphers
 1. Scan through the cipher, looking for single-letter words. ...
 2. Count how many times each symbol appears in the puzzle. ...
 3. Pencil in your guesses over the ciphertext. ...
 4. Look for apostrophes. ...
 5. Look for repeating letter patterns.
Sep 27, 2021

What is the cryptogram code? ›

A cryptogram is a kind of secret code. The formal name for this particular kind of code is a simple substitution cipher. Strictly speaking, a code is a method of disguising a message that uses a dictionary of arbitrarily chosen replacements for each possible word. A foreign language is like a code.

What is an example of a cryptogram? ›

Cryptograms in newspapers and magazines are usually based on a simple substitution cipher, often replacing each letter in the alphabet with a different one. The letter A, for example, might be represented by the letter K, while the letter K is represented by the letter R.

How do you play the game cryptogram? ›

A cryptogram is a puzzle with an encrypted message, where each letter in the message has been substituted by another letter of the alphabet. As you guess each substitution, add the letter everywhere it occurs in the puzzle, and the message will start to reveal itself.

How can you solve the puzzle? ›

Basic Steps to Solve Puzzles in Reasoning
 1. Go through the question. Reading and understanding the question correctly is more important to get an accurate result. ...
 2. Create an idea of the whole question. ...
 3. Focus on the required information needed and leave out unnecessary data. ...
 4. Problem-solving. ...
 5. Reasoning skill. ...
 6. Thinking skills.

What is the best way to start a cryptogram? ›

#1. Start with the one-letter words.

In the english language, the only two commonly used one-letter words are I and a, so it's usually a safe bet that any single-letter word in your puzzle can be decoded to one of those two.

What are three letter words in cryptograms? ›

ENGLISH
Order Of Frequency Of Single LettersE T A O I N S H R D L U
Most Frequent Three-Letter Wordsthe, and, for, are, but, not, you, all, any, can, had, her, was, one, our, out, day, get, has, him, his, how, man, new, now, old, see, two, way, who, boy, did, its, let, put, say, she, too, use
17 more rows

What is the difference between a cipher and a cryptogram? ›

cipher, any method of transforming a message to conceal its meaning. The term is also used synonymously with ciphertext or cryptogram in reference to the encrypted form of the message. A brief treatment of ciphers follows. For full treatment, see cryptology.

What is a cryptogram number? ›

A cryptogram is a mathematical puzzle where various symbols are used to represent digits, and a given system has to be true. The most common form is a mathematical equation (as shown below), but sometimes there can be multiple equations or statements.

What is a cryptogram for kids? ›

Cryptograms are created by the substitution of letters or words for numbers or symbols. Traditionally used for top-secret messages with high security, such as during the war, cryptograms are now seen as fun and light-hearted puzzles found in books and newspapers.

How to play a puzzle? ›

Jigsaw Puzzle Strategy: Step-by-Step Guide For Beginners
 1. Pick out the perfect beginner's puzzle.
 2. Choose the perfect workspace.
 3. Sort your pieces by edge pieces and color.
 4. Put the border together first.
 5. Put together the rest of the puzzle in sections.
 6. Be patient with yourself and don't give up!
Mar 25, 2022

How do you solve the puzzle box trick? ›

Here are the steps to solve wooden puzzle box with beams type:
 1. Count how many beams surround your box.
 2. Find the wooden seams along the shorter edges of your box has 2 beams.
 3. Pinch opposite corners next to the seams.
 4. Pull forward until the storage compartment slides out.
Apr 8, 2021

How do you solve puzzle pieces? ›

Our Top 7 Tricks To Complete Puzzles Like The Pros
 1. Turn all the pieces up the right way. ...
 2. Start with the borders. ...
 3. Sort the pieces into similar colours and build from there. ...
 4. Work on smaller images within the bigger image. ...
 5. Sort pieces into the same shapes (especially if you're struggling at the end with one block of colour)
Aug 20, 2021

What are the most common code breaking techniques? ›

Cracking the cipher

There are three main techniques he could use: frequency analysis, known plaintext, and brute force.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5712

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.